Polityka prywatności

Wprowadzenie

Oxylion SA dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowych było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych.
Prezentowana Polityka Prywatności przedstawia ogólne zasady pozyskiwania, przetwarzania i usuwania Twoich danych osobowych. Dotyczy ona Ciebie jako naszego klienta, użytkownika naszych serwisów internetowych czy jako odwiedzającego nasze biuro, także w sytuacji, gdy nie jesteś naszym klientem.
Polityka Prywatności ma także zastosowanie do osób aplikujących o pracę w procesach rekrutacyjnych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Oxylion Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: 0000521645, NIP 7822546125, REGON 302032070, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1.313.750,00 złotych (zwana dalej: „Oxylion”).

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Łukasz Binkowski, ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@oxylion.pl

Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 61 278 64 44
Adres poczty elektronicznej: biuro@oxylion.pl
Adresy serwisów internetowych: oxylion.pl, ebok.oxylion.pl, panel.oxylion.pl, app.inotel.pl, telepuls.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe podane nam w związku ze świadczonymi dla Ciebie usługami telekomunikacyjnymi lub informacyjnymi (związanymi z przeglądaniem treści zamieszczonych w serwisach internetowych) przetwarzane są:

 1. w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i
  naszych partnerów (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak, przykładowo:

  • w razie skorzystania przez Ciebie z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
  • zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
  • zapobiegania oszustwom;
  • marketingu bezpośredniego;
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z łączących nas umów;
  • analizowania danych.
 4. w innych celach, jeżeli wyraziłeś na to zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z wyznaczonymi w nich kryteriami. W tym samym okresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych  interesów, jeżeli nie sprzeciwiasz się temu. Ponadto, gdy istnieć będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę wycofasz.

Ogólna zasada zakłada, że Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z umową (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres instalacji, PESEL, numery telefonów kontaktowych czy adres email) przechowujemy tak długo, jak istnieje przynajmniej jedna, prawnie uzasadniona podstawa posiadania tych danych. Przykładowo, na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego mamy prawny obowiązek przechowywać Twoje dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych przez co najmniej 12 miesięcy w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji. Na podstawie przepisów rachunkowych mamy prawny obowiązek przechowywać Twoje dane w zakresie danych finansowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla świadczenia usług. Dostęp ten jest udzielany zgodnie z obowiązującym prawem, jest adekwatny, stosowny, oraz ograniczony co do zakresu danych niezbędnych do realizacji konkretnego działania, które z kolei jest zgodne z celami i zakresem zawartej pomiędzy nami umowy. Przykładowo, możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom działającym w naszym imieniu, w szczególności monterom i serwisantom sieci telekomunikacyjnej, podmiotom zapewniającym obsługę systemów informatycznych, agencjom reklamowym, firmom prowadzącym usługi księgowe, kancelariom prawnym lub innym podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym administratorom danych osobowych działających we własnym imieniu, w szczególności operatorom pocztowym, firmom kurierskim, bankom i instytucjom płatniczym, Prezesowi UKE w ramach realizacji obowiązku przekazywania danych do systemu PLI CBD.

W pewnych, ściśle określonych przepisami prawa przypadkach, możemy być prawnie zobowiązani do udostepnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, uprawnionym służbom i organom.

Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych

 1. Jeżeli chcesz korzystać z oferowanych przez nas usług, dobrowolnie zawierasz z nami umowę. Podajesz nam wówczas swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz nam tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam świadczenie Tobie usług telekomunikacyjnych i dokonywanie stosownych rozliczeń. W praktyce, aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz móc sprawnie kontaktować się z Tobą prosimy Cię o podanie również innych danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2.  W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Twoich danych, takich jak:
  • dane transmisyjne, czyli dane o dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, dane o Twoich wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych, czasie trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;
  • dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których korzystasz;
  • dane o numerze Twojego rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej, która pośredniczy w płatnościach;
  • dane o usługach, które Tobie świadczymy .
 3. Jeżeli udostępniłeś nam, w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, możemy wykorzystywać je w celach marketingowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych. Możesz także swobodnie decydować o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.
 4. Jeżeli czynności podejmowane są przez pełnomocnika, odnotowujemy imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Służy to zapobieganiu ujawniania informacji osobom
  nieuprawnionym do dostępu do nich.
 5. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczonych usług dokonywane są przez inną osobę, niż ta z którą zawarto umowę lub z rachunku bankowego do niej nie należącego, przechowujemy informacje na temat tych płatności oraz imię i nazwisko lub nazwę płatnika, numer rachunku bankowego oraz adres jego posiadacza.
 6. Kiedy korzystasz z naszych serwisów internetowych, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia ich prawidłowego działania, a także umożliwienia Tobie wygodnego korzystania z serwisów. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki oraz datę i godzinę przesyłanych zapytań.
 7. Kiedy korzystasz z naszych serwisów internetowych, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: google.com, facebook.com, userlike.com. Informacje te mogą zawierać dane, takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Twoją aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, z którego korzystasz. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych.
 8. W naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Więcej na temat plików cookies znajduje się na końcu tego dokumentu.
 9. Kiedy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami, w szczególności jako klient, osoba zainteresowana naszą ofertą lub partner biznesowy, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Twoich wniosków i prowadzonej komunikacji. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
 10. Jeżeli korzystasz z formularzy umieszczonych w naszych serwisach internetowych, przekazujesz nam swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 11. Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pomocą chatu online zazwyczaj takie rozmowy są rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia pracowników.
 12. W przypadku gdy ubiegasz się o pracę, przekazujesz nam wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w procesie rekrutacyjnym. Do Ciebie należy decyzja, czy chcesz aby Twoje dane były przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 13. W naszych biurach może funkcjonować monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu, tym samym Twoje imię i nazwisko oraz wizerunek mogą być utrwalane. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w szczególności:

 1. gdy nie uregulujesz należności z tytułu świadczonych usług nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może automatycznie ograniczyć Tobie dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich;
 2. gdy monitorujemy i analizujemyy sposób, w jaki korzystasz z naszych usług. Jest to nam niezbędnę do zapewnienia prawidłowej pracy naszej sieci telekomunikacyjnej oraz pozwala nam lepiej dopasować nasze usługi do Twoich potrzeb
 3. gdy wybrane usługi, które Tobie świadczymy mogą mieć określone limity, np. wartość połączeń na numery typu premium 70x. Nasz system automatycznie odnotowuje osiągnięcie limitów i podejmuje określone działania w danej sytuacji.

Twoje Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcesz z któregokolwiek z nich skorzystać, prosimy o kontakt z nami w wygodnej dla Ciebie formie. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Ciebie z wnioskiem. Każdorazowo prosimy o podanie danych pozwalających Ciebie zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Ciebie dotyczących osobom nieuprawnionym.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku potwierdzenia, że przetwarzanie takie zachodzi, jesteśmy zobowiązani udzielić Tobie dostępu do nich, a także określonych informacji dotyczących ich przetwarzania.

Udostępnienie kopii przetwarzanych danych

Masz prawo otrzymać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych.
W sytuacji gdy uznamy, że czynność ta może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób,  możemy odmówić wydania Ci takiej kopii danych. W pewnych sytuacjach odmowa udostępnienia kopii danych Ciebie dotyczących wyniknie z naszego prawnego obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej określonej w Prawie Telekomunikacyjnym. Każdorazowo w przypadku naszej odmowy przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Za udostępnienie pierwszorazowe kopii Twoich danych nie pobieramy opłaty. W przypadku żądań kolejnych udostępnień kopii Twoich danych osobowych możemy pobierać stosowną opłatę wynikającą z ponoszonych przez nas kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i dostarczeniem takiej kopii danych.

Sprostowanie Twoich danych osobowych

Masz prawo do tego aby przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe były poprawne i aktualne. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, lub zauważyłeś, że zostały one przez nas błędnie zarejestrowane, powinieneś nam ten fakt niezwłocznie zgłosić. Poprawimy Twoje dane tak szybko jak to będzie możliwe.

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo w dowolnej chwili wystąpić z żądaniem niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z naszych zasobów. Uczynimy to niezwłocznie, jeżeli w chwili składania żądania zachodzi co najmniej jedna następujących okoliczności:

 • Twoje dane nie są już nam niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • została wycofana zgoda na przetwarzanie danych,
 • został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem,
 • musimy usunąć Twoje dane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy prawa polskiego, lub europejskiego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informatycznego, o których mowa w art. 8. ust 1. Rozporządzenia RODO.

Jeżeli dalsze przetwarzanie Twoich danych będzie nam niezbędne w szczególności ze względu na:

 • konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlegamy jako administrator Twoich danych,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • działania zmierzające do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń,

Do czasu ustania zaistniałej przyczyny będziemy mogli odmówić spełnienia Twojego żądania  dotyczącego usunięcia Twoich danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W dowolnej chwili masz prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych.
Twoje żądanie może być związane z następującymi sytuacjami:

 • przetwarzane przez nas dane, które Ciebie dotyczą są nieprawidłowe – ograniczymy wówczas ich przetwarzanie do czasu sprawdzenia przez nas ich prawidłowości
 • nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się niezwłocznemu usunięciu Twoich danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty podjąłeś działania w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń i dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych jest do tego konieczne,
 • powołując się na art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania danych. Ograniczymy wówczas przetwarzanie Twoich danych w zakresie objętym sprzeciwem do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W czasie trwania ograniczenia nie usuniemy Twoich danych i będziemy je przechowywać. Gdybyśmy jednak chcieli je przetworzyć w celu innym niż:

 • dochodzenie lub obrona roszczeń,
 • ochrona praw innej osoby fizycznej, lub prawnej,
 • ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,

skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania zgody na ich przetwarzanie.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeżeli wskazujemy, że przetwarzamy Twoje dane ze względu na działanie realizowane w interesie publicznym, lub też określamy że przetwarzanie jest nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora lub stronę trzecią, masz prawo zgłosić nam sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W przypadku zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu będziemy zmuszeni zaprzestać przetwarzania Twoich danych prowadzonego w oparciu o wspomniane podstawy.

W przypadku, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania objętego Twoim sprzeciwem i są one nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie Twoich danych jest prowadzone w celu udokumentowania podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, nie jesteśmy zobowiązani zaprzestać prowadzonego przetwarzania.

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, będziesz mógł złożyć skargę do organu nadzorczego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznasz, iż dopuściliśmy się naruszenia, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

Wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych;

Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.oxylion.pl.

Informacja o cookies

Wstęp

Nasze serwisy internetowe wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach określonych poniżej.

Czym są pliki „cookies”?

Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Wykorzystujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z nami podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

Korzystamy z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie

Wykorzystujemy także remarketing, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlać przekazy reklamowe dopasowane do Twoich zachowania w serwisach internetowych. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Zarządzanie plikami „cookies”

Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik Internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.

Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.